Kontrolno telo


Jugotrade d.o.o. Beograd Kontrolno telo je akreditovano i ovlašćeno za overavanje brojila električne energije i gasomera sa mehovima.

Na osnovu odluke Akreditacionog tela Srbije, br. 371/2016 od 04.08.2016. godine, Jugotrade d.o.o. Beograd Kontrolno telo je akreditovano pod akreditacionim brojem 06-181, kao kontrolno telo tipa C, za obavljanje poslova kontrolisanja u skladu sa standardom SRPS  ISO/IEC 17020:2012, koji su specificirani u obimu akreditacije (Sertifikat o akreditaciji, Obim akreditacije).

Jugotrade d.o.o. Beograd Kontrolno telo je upisano u Registru ovlašćenih tela pod brojem OT 103 i:

– Rešenjem Ministarstva privrede br. 393-4/0-02-3168/3 od 30.08.2016. godine, ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja brojila električne energije
– Rešenjem Ministarstva privrede br. 393-4/0-02-3277/4 od 03.12.2018. godine, ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja gasomera sa mehovima
(Registar ovlašćenih tela).

Sertifikat o akreditaciji

Kontrolno telo se nalazi u sedištu kompanije u Beogradu, a oformljeno je 2015. godine, nabavkom najmodernije kontrolno-merne opreme za kontrolisanje brojila električne energije, gasomera sa mehovima i angažovanjem stručnih kadrova:

 • Uređaj sa etalon brojilom najnovije generacije za kontrolisanje brojila električne energije, sa stalkom za dvadeset uređaja, vođen kontrolisanim generatorom napona i struje, izlazne struje do 120 A i povezan sa računarom uz pomoć posebnog softvera za prikupljanje i čuvanje podataka.
 • Uređaj sa kritičnim mlaznicama najnovije generacije za kontrolisanje gasomera sa mehovima, sa stalkom za šest uređaja, povezan sa računarom uz pomoć posebnog softvera za prikupljanje i čuvanje podataka.
 • Poslove izvršavaju posebno obučeni kadrovi Jugotrade-a koji su prošli specijalnu obuku proizvođača opreme.

Sistem za kontrolisanje brojila električne energije

Sistem za kontrolisanje gasomera sa mehovima

Kontrolno telo funkcioniše kao nezavisna celina u okviru kompanije Jugotrade d.o.o. Beograd i pruža usluge prvog*, periodičnog i vanrednog overavanje sledećih merila::

 1. Brojila električne energije:
  –   Statička brojila aktivne električne energije klase tačnosti 1 i 2
  –   Indukciona brojila aktivne električne energije klase tačnosti 0,5, 1 i 2
 2. Gasomeri sa mehovima:
  –   Sa i bez temperaturne kompenzacije, oznake veličine G2,5 i G4, opsega protoka od 0,025 m3/h do 6 m3/h

* – U vezi sa članom 26 Pravilnika o merilima (“Službeni glasnik RS”, broj 3/18)

Overavanje merila se sprovodi po zahtevu koji se predaje u pisanoj formi, uz koji se prilaže dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi koja se uplaćuje na račun br. 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 53-015.

Merilo koje se overava mora biti očišćeno i pripremljeno u skladu sa uputstvom proizvođača, tehnički ispravno, kompletno sa svim pripadajućim delovima, mora funkcionisati u skladu sa propisanim metrološkim zahtevima i biti u takvom stanju da se nesmetano može pristupiti pregledu i žigosanju.

Overavanje merila obuhvata:

1) proveru funkcionalnosti merila;
2) pregled i ispitivanje radi utvrđivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima za ta merila;
3) označavanje (žigosanje) merila, odnosno izdavanje uverenja o overavanju merila.

Overavanju merila prethodi pregled i utvrđivanje kompletnosti zahteva za overavanje merila, kao i prepoznavanje i identifikacija merila, odnosno provera natpisa i oznaka na merilu koje je postavio proizvođač, provera službene oznake tipa merila za merila za koje je obavezno odobrenje tipa merila i provera ispravnosti postavljenih žigova.

Ako se prilikom pregleda merila utvrdi da merilo ispunjava propisane zahteve žigosaće se, odnosno izdati uverenje o overavanju merila. Ako se pregledom merila utvrdi da merilo ne ispunjava propisane metrološke zahteve, odnosno da nije podesno za nameravanu upotrebu, donosi se rešenje kojim se odbija overavanje merila.

Zahtevi za overavanje merila kao i ostala relevantna dokumenta se mogu preuzeti putem sledećih linkova:

Zahtev za overavanje, sa uslovima poslovanja – vanredno
Zahtev za overavanje, sa uslovima poslovanja – prvo/redovno
Uslovi poslovanja
Poverljivost
Postupak rešavanja prigovora i žalbi